1. ALGEMEEN:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van
toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop van zaken en/of levering van
diensten van welke aard dan ook van Coöperatieve Handelsvereniging Salo U.A., gevestigd
te (1812 RL) Alkmaar, aan de Toermalijnstraat nr. 6, hierna te noemen: “Salo”. Afwijkingen
dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Salo overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die
met Salo een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van
toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden niet aan.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES:
2.1 De in de prijslijsten en brochures en op de website van Salo genoemde prijzen,
afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten zijn voor Salo slechts
bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeen is gekomen.

2.3 Voor evidente fouten en afwijkingen van prijzen, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen
van maten en gewichten in prijslijsten, brochures, aanbiedingen, offertes, op de website
en/of orderbevestigingen is Salo niet aansprakelijk.

2.4 Salo behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren,
dan wel onder rembours te leveren.

3 OVEREENKOMST:

3. 1 Bindende overeenkomsten komen pas tot stand nadat Salo een opdracht uitdrukkelijk heeft
aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. Indien de schriftelijke aanvaarding respectievelijk
bevestiging door Salo op meer dan ondergeschikte punten van de door de wederpartij
verstrekte opdracht afwijkt, dan komt de overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke
aanvaarding van Salo tot stand, tenzij de wederpartij de aanvaarding respectievelijk
bevestiging van Salo schriftelijk verwerpt.

3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Salo, alsmede eventueel later
gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen van ondergeschikte
personeelsleden, binden Salo niet voor zover deze niet door Salo schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers.

3.3 Salo is gerechtigd, alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de
wederpartij zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van haar gehele
betalingsverplichting.

3.4 Salo is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij,
derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. De kosten zullen aan de
wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De wederpartij kan
haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of haar rechtsverhouding
tot Salo alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Salo overdragen aan een
derde.

4 PRIJZEN:
4.1 Iedere verkoop geschiedt onder de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst
geldende kostenfactoren. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen exclusief btw,
invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, de kosten van verpakkingen, in en
uitlading, vervoer en verzekering. De prijzen zijn vermeld in Euro’s.

4.2 Salo is te allen tijde gerechtigd tot tussentijdse aanpassingen van de prijzen, indien de
noodzaak daartoe voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van de grondstoffen, lonen of
op enige andere grond die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar was.

5 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN:
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de te leveren zaken het magazijn van
Salo verlaten. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
wederpartij over op het moment waarop de zaken in de macht van de wederpartij worden
gebracht.

5.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan haar ter
beschikking worden gesteld.

5.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld onder voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde
blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen
fatale termijn.

5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn maakt Salo uitdrukkelijk niet schadeplichtig. Bij
overschrijding van een leveringstermijn door Salo dient de wederpartij Salo schriftelijk in
gebreke te stellen onder vermelding van een laatste redelijke termijn voor nakoming.

6 AANVAARDING EN RECLAMES:
6.1 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na levering te controleren en dient
kenbare gebreken ten aanzien van de aard, kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde
binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Salo te melden, op straffe van verval van al
haar vorderingsrechten.

6.2 In geval van gebreken in de zin van artikel 7:23 BW dient de wederpartij binnen acht dagen
nadat zij het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, het
gebrek schriftelijk aan Salo te melden op straffe van verval van al haar vorderingsrechten.
Reclames ten aanzien van de facturen dienen eveneens of straffe van verval van recht
binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk te worden ingediend.
Reclames geven de wederpartij geen recht om de betaling op te schorten, terwijl
verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

6.3 In geval van reclames is de wederpartij verplicht Salo in de gelegenheid te stellen deze te
(laten) onderzoeken, op straffe van verval van al haar vorderingsrechten.

6.4 In afwijking met de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Salo en de door haar bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

7 KWALITEIT EN GARANTIE:
7.1 Tenzij bij de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale
kwaliteit geleverd en worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

7.2 Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen, verleent Salo geen
andere garanties dan de garantie die zij van haar leveranciers/fabrikanten ontvangt en
welke garanties overdraagbaar zijn.

7.3 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde niet
voldoet aan hetgeen zij mocht verwachten, is Salo uitsluitend verplicht de ondeugdelijke
goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op
welke vergoeding dan ook.

7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van c.q.
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de door Salo geleverde zaken.

8 OVERMACHT:
8.1 In geval van overmacht is Salo bevrijd van haar verplichtingen uit de overeenkomst c.q.
worden haar verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.

8.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke buiten de directe invloedssfeer van Salo gelegen
omstandigheid die Salo redelijkerwijze verhindert om geheel of gedeeltelijk te presteren.

8.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Salo niet
mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn zowel Salo als de wederpartij bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.

8.4 Indien Salo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Salo gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9 AANSPRAKELIJKHEI
D:
9.1 Salo is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het gevolg is van
grove schuld en/of opzet van de directie van Salo.

9.2 Salo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondergeschikte personeelsleden
en/of door haar ingeschakelde derden.

9.3 Tevens komt niet voor vergoeding in aanmerking vervolg- of gevolgschade, door welke
oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient zich daartegen te verzekeren.

9.4 De aansprakelijkheid van Salo is in ieder geval te allen tijde beperkt tot die schade
waartegen Salo verzekerd is en tot het bedrag van de door die verzekering ter zake gedane
uitkering.

9.5 Indien de verzekeraar van Salo om enige reden niet tot uitkering overgaat, is elke
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de schadeveroorzakende
gebeurtenis betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,00.

9.6 De termijn waarbinnen Salo tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in
alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één jaar nadat
het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

9.7 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande de beperking van de
aansprakelijkheid van Salo worden mede gemaakt ten behoeve van ondergeschikte
personeelsleden van Salo, alsmede ten behoeve van de door Salo ingeschakelde derden.
Deze ondergeschikte personeelsleden en derden kunnen ter afwering van hun
aansprakelijkheid een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen tegenover de
wederpartij.

10 BETALING EN KOSTEN:
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingstermijn
overeen zijn komen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn.

10.2 Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, alsmede bij betaling binnen 30 dagen zal er
een korting worden gegeven over het factuurbedrag inclusief btw. Voor betalingen na 30
dagen worden geen kortingen meer gegeven. De kortingen worden vastgesteld bij besluit
van de Algemene Ledenvergadering. Deze kortingspercentages zijn niet vaststaand, doch
deze percentages kunnen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd.
De notulen van deze vergadering zijn bepalend voor de hoogte van het kortingspercentage.

10.3 De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Salo verschuldigde
met enige eigen vordering. De wederpartij is evenmin gerechtigd de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.

10.4 Indien de wederpartij niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, treedt van
rechtswege het verzuim in en is de wederpartij aan Salo een vertragingsrente verschuldigd
van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in
verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

10.5 Indien de wederpartij niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is Salo gerechtigd
zonder nadere mededeling een incassotraject op te starten en zullen de ter zake door Salo
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Deze kosten
bedragen 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.

10.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de
Wederpartij er aan geeft, steeds ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke incassokosten, de rente en daarna - in
volgorde van ouderdom - van de openstaande hoofdsommen.

11 EIGENDOMSVOORBEHOUD:
11.1 Alle door Salo geleverde zaken blijven eigendom van Salo, tot op het moment van volledige
nakoming van al hetgeen waartoe de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Salo
verplicht is.

11.2 Zolang de eigendom van de zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, mogen de
zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.
De wederpartij mag deze zaken echter niet verpanden, tot zekerheid overdragen of aan
derden enig ander recht daarop verlenen.

11.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Salo te bewaren.

11.4 Indien Salo gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, wordt haar toegang verleend tot
de door haar geleverde zaken. De wederpartij machtigt Salo reeds nu voor alsdan
onherroepelijk tot de uitoefening van haar recht van revindicatie. De kosten die
voortvloeien uit de uitoefening van de eigendomsrechten door Salo zijn voor rekening van
de wederpartij.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT:
12.1 Geschillen tussen de wederpartij en Salo in verband met deze overeenkomst en andere
overeenkomsten die met deze overeenkomst samenhangen, worden beheerst door uitsluitend
Nederlands recht zoals dat geldt voor het Koninkrijk in Europa. De rechts- en
verwijzingsregels van het Internationaal Privaatrecht zijn niet van toepassing.

12.2 Alle geschillen in verband met deze overeenkomst en andere overeenkomsten die met deze
overeenkomst samenhangen, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Alkmaar.
Aan het laden
Aan het laden